Afrikaans

Afrikaans Huistaal en Eerste Addisionele Taal

Afrikaans Home Language & First Additional Language

Departementshoof / Head of Department: Mev. L. Steenkamp

Toelatingsvereistes

Afrikaans is verpligtend vir alle leerlinge as leer- en onderrigtaal van die skool en word as Huistaal en Eerste Addisionele Taal aangebied.

Sillabus inhoud

Die verskillende kulturele, tegniese en kritiese geletterdhede wat nodig is vir doeltreffende deelname aan die samelewing word gekonsolideer tot vier leeruitkomste wat tydens onderrig en assessering geïntegreer word nl. luister en praat, lees en kyk, skryf en aanbied en toepassing van taalkonvensies.

Beroepsmoontlikehede

Vertaler, tolk, diplomaat, joernalis, radio- en TV-kopieskrywer, onderwyser, reklamewese, kommunikasie, buitelandse inligtingsdiens, skakelbeampte.


Subject Achievements

Year Distinctions Additional Info
2008 20
2009 23
2010 34
2011 28 Hoogste prestasie in distrik vir 9 Jaar
2012 24 Eduan Oosthhuizen hoogste in distrik
2013 23 Afrikaans huistaal: Jané Joubert beste vakprestasie in D16Afrikaans Eerste Addisionele Taal: Bestevakprestasie in d16 asook
2014 19
2015 23

Hoekom Marais Viljoen?

Leaders in Comprehensive Education

Hoërskool Marais Viljoen rus op drie pilare:
Akademie, Sport en Kultuur.

Al drie aktiwiteite is vir ons ewe belangrik en word ook so hanteer.

Daarom voel ons dat elke leerder, onafhanklik van sy/haar talente, by ons gelukkig sal wees. Ondersteuning van ons sport- en kultuurspanne, is vir ons net so belangrik soos prestasie.

Cornerstones

Academics

Sport

Culture

MV+ Community

School History