Afrikaans

Afrikaans Huistaal en Eerste Addisionele Taal

Afrikaans Home Language & First Additional Language

Departementshoof / Head of Department: Mev. V Prinsloo
Personeel / Staff:
Mee. M. Visser, M. van Tonder, T. Potgieter, L. Janse van Rensburg, D. Kichenbrandt,
M. Fouché, C. Fernandes, A. Van der Walt, N. Louw.
Mnre. M. de Kock, E. du Toit

Benaderingswyse

Die doeltreffende gebruik van taal, stel leerders in staat om kennis te verwerf, hulle identiteit,
gevoelens en idees uit te druk, in interaksie met ander te tree en om hulle leefwȇrelde te bestuur.

Taal voorsien leerders verder van ‘n ryk, kragtige en diepgewortelde stel beelde en idees wat hulle in hulle leefwȇrelde kan gebruik om hierdie wȇrelde te verbeter of te verander.

Deur taal word uitdrukking gegee aan kulturele diversiteit en sosiale verhoudings word hierdeur
aangeknoop, gebou, aangepas, verbreed en verfyn.

Sillabusinhoud

Die taal word gekonsolideer tot vier leeruitkomstes nl. luister en praat, lees en kyk, skryf en aanbied
en taalstrukture en –konvensies.

In hierdie leeruitkomstes word die bemeestering van basiese interpersoonlike
kommunikasievaardighede asook kognitiewe vaardighede, wat in sosiale situasies benodig word,
gereflekteer.

Die kurrikulum om leerders aan Afrikaans bloot te stel, fokus reeds in die eerste skooljare reeds op
basiese kommunikasievaardighede wat dan uitgebrei word tot die ontwikkeling van literȇre -,
estetiese – en verbeeldingryke bevoegdhede in die latere fases.

Die ontwikkeling van bogenoemde stel leerders in staat om hulle leefwȇrelde te herskep en beter te
begryp.

Beroepsmoontlikhede

Vertaler, tolk, diplomaat, onderwyser, kommunikasie, reklamewese, skakelbeampte, buitelandse
inligtingsdienste, radio – en televisie kopieskrywer, skrywer, digter.

Vak prestasies: Afrikaans Huistaal

Afrikaans Eerste Addidionele Taal