Select Page

Afrikaans

Afrikaans Huistaal en Eerste Addisionele Taal

Afrikaans Home Language & First Additional Language

Departementshoof / Head of Department: Mev. L. Steenkamp
Personeel / Staff:
V. Prinsloo; M. Visser; E. Josling; L. Janse van Rensburg; D. Fourie; T. Potgieter; M van
Tonder; L. Kotzè; A. Nel

Benaderingswyse

Afrikaans word in aktuele en kommunikatiewe kontekste onderrig sodat leerders, namate hulle vorder, hulle taal met toenemende vlotheid kan beheer en  akkuraatheid binne ‘n groter verskeidenheid situasies kan gebruik.

Sillabusinhoud

Die verskillende kulturele, tegniese en kritiese geletterdhede wat nodig is vir doeltreffende deelname aan die samelewing word gekonsolideer tot vier leeruitkomste wat tydens onderrig en assessering geïntegreer word nl. luister en praat, lees en kyk, skryf en aanbied en toepassing van taalkonvensies.

Beroepsmoontlikhede

Vertaler, tolk, diplomaat, joernalis, radio- en TV-kopieskrywer, onderwyser, reklamewese, kommunikasie, buitelandse inligtingsdiens, skakelbeampte.

Vak prestasies: Afrikaans Huistaal

 

Jaar/Year

Onderskeidings/Distinctions

Slaagsyfer/Pass rate

Addisioneel/ Additional

2019

7

100%

Beste gemiddeld in Ekurhuleni Suid Distrik

2018

7

100%

 

2017

16

100%

 

2016

12

99%

 

2015

10

99%

 

 

Afrikaans Eerste Addidionele Taal

Jaar/Year

Onderskeidings/Distinctions

Slaagsyfer/Pass rate

Addisioneel/ Additional

2019

11

99%

 

2018

13

99%

 

2017

10

98%

 

2016

11

98%

 

2015

14

98%

Beste gemiddeld in Ekurhuleni Suid Distrik

Hoekom Marais Viljoen?

Leaders in Comprehensive Education

Hoërskool Marais Viljoen rus op drie pilare:
Akademie, Sport en Kultuur.

Al drie aktiwiteite is vir ons ewe belangrik en word ook so hanteer.

Daarom voel ons dat elke leerder, onafhanklik van sy/haar talente, by ons gelukkig sal wees. Ondersteuning van ons sport- en kultuurspanne, is vir ons net so belangrik soos prestasie.

Cornerstones

Academics

Sport

Culture

MV+ Community

School History