Select Page

Academics / Akademie

#mvakademie

Prize Giving / Prys Uitdeling 2020

Graad 8 tot 12 Academic Trophy Award / Akademiese Trofee Toekennings

2019

8 Distinctions x 1 learner
6 Distinctions x 2 learners
5 Distinctions x 1 learner
4 Distinctions x 6 learners
3 Distinctions x 11 learners

2 Distinctions x 21 learners

Baccalaureus            55.21%

Diploma                     31.3%

Higher Certificate     13.47%

Senior Certificate Results 2016 – 2019

Year    Candidates   Exemptions    % Pass

2016    207      61%     100%

2017    247      45%     98.8%

2018    247      65%     98%

2019    243      56%     95%

Graad 12 Rekordeksamen

Grade 12 Preliminary exam

Prelim Timetable

1ste Kwartaal Eksamenrooster

1st Quarter Exam Timetable

1st Quarter Exam Timetable

Top 10 and Academic team / Top 10 en Akademiese span

Top 10

Na elke eksamen word die Top 10 leerders volgens akademiese prestasie bepaal, insluitend enige addisionele vakke. Hierdie leerders word dan uitgenooi na ‘n funksie wat deur die graad 11-leerders van die Top 10 gereël word. Die skool is trots op die akademiese prestasie van sy leerders.

Graad 10 – 12 leerders se drie verpligte vakke (LO uitgesluit) en drie beste skoolvakke wat in die vakpakette aangebied word, word in aanmerking geneem.

If a learner is absent from an examination with a valid reason and qualifies to be in the Top 10, such a learner is a reserve, if the learner was in the Top 10 the previous term.

Indien ‘n leerder ekstra tyd tydens die eksamen ontvang, kan hy/sy nie in aanmerking geneem word vir die Top 10 nie.

Indien ‘n leerder afwesig is met ‘n geldige verskoning vir ‘n vraestel en kwalifiseer om in die Top 10 te wees, word so ‘n leerder ‘n reserwe, indien die leerder die vorige kwartaal in die Top 10 was.

‘n Leerder wat nie met vrystelling slaag nie, kwalifiseer nie om in die Top 10 of Akademiese Span te kom nie. Nie vrystellingsvakke word met 10% verminder, Wiskundige geletterdheid met 15% en LO met 50%, voordat die gemiddeld bereken word. ‘n Leerder wat meer as 50 strafpunte verloor het, kwalifiseer nie vir die Top 10/Akademiese Span nie.

Formal Assessment

Akademiese Span

Die span bestaan uit slegs graad 11- en 12-leerders.

Graad 11-leerders moet ‘n minimum gemiddeld van 80% behaal en in graad 12 ‘n minimum van 75%. Die span bestaan uit tien tot twaalf graad 11-leerders en twaalf tot veertien graad 12-leerders.

Graad 10 – 12 leerders se drie verpligte vakke (LO uitgesluit) en drie beste skoolvakke wat in die vakpakette aangebied word, word in aanmerking geneem.

If a learner is absent from an examination with a valid reason and qualifies to be in the Top 10, such a learner is a reserve, if the learner was in the Top 10 the previous term.

Indien ‘n leerder ekstra tyd tydens die eksamen ontvang, kan hy/sy nie in aanmerking geneem word vir die Top 10 nie.

Indien ‘n leerder afwesig is met ‘n geldige verskoning vir ‘n vraestel en kwalifiseer om in die Top 10 te wees, word so ‘n leerder ‘n reserwe, indien die leerder die vorige kwartaal in die Top 10 was.

‘n Leerder wat nie met vrystelling slaag nie, kwalifiseer nie om in die Top 10 of Akademiese Span te kom nie. Nie vrystellingsvakke word met 10% verminder, Wiskundige geletterdheid met 15% en LO met 50%, voordat die gemiddeld bereken word. ‘n Leerder wat meer as 50 strafpunte verloor het, kwalifiseer nie vir die Top 10/Akademiese Span nie.

Top 10 en Akademiese span 2020

Top 10 and Academic team 2020

Top 10 Leerlinge / Learners for 2020

Kwartaal 1/ Term 1

Top 10 Leerlinge / Learners for 2019

Eksamenreëls

 1. Skoolreëls geld onder alle omstandighede. Bring Marais Viljoen dagboek elke dag skool toe tydens die eksamen
 2. Leerders mag nie tydens die eksamen self van lokaal of sitplek skuif nie. (Punte sal afgetrek word).
 3. Doktersbriewe tydens die eksamen moet in K20 ingehandig word. (Me Du Preez).
 4. Geen selfone, slimhorlosies, elektroniese toestelle, pette, pennesakkies (behalwe deurskynendes) of blikkies, brilkassies, sakrekenaaromhulsels of notas waarop aantekeninge gemaak kan word mag gedurende die eksamen in die besit van ‘n leerder wees nie.
 5. Geen tasse of sakke word in die eksamenlokaal toegelaat nie. Om hierdie rede aanvaar ons geen verantwoordelikheid vir waardevolle artikels wat uit tasse wegraak nie.
 6. Geen lenery sal tydens die eksamen toegelaat word nie. (Sorg dat jy die nodige het wanneer jy eksamen skryf).
 7. Leerders moet te alle tye stil wees gedurende die eksamen. Vraestelle word alleen uitgedeel as leerders in die lokaal stil en ordelik is. Leerders mag nie die lokaal verlaat voordat die tydsduur van die vraestel verby is nie – al het die leerder self reeds klaar geskryf. Leerders mag onder geen omstandighede met mekaar praat as hy/sy in besit van ‘n antwoordstel is nie.
 8. Oneerlikheid, in watter vorm ookal, is ‘n oortreding wat tot gevolg kan hê dat leerders nul vir die betrokke vraestel kan kry en tot skorsing kan lei.
 9. Gebruik en/of sigbaarheid van selfone, of selfone wat lui sal op dieselfde manier as oneerlikheid tydens eksamen hanteer word.
 10. Leerders moet 20 minute voor die aanvang van die eksamen reeds in die eksamenlokaal sit.
 11. Alle leerders wat die skool bywoon of besoek gedurende die eksamen, moet in volle skooldrag geklee wees. Leerders wat in gewone klere opdaag, sal nie op die skoolterrein toegelaat word nie.

Exam Rules

 1. School rules are enforced under all circumstances. The Marais Viljoen diary must be at school every day during the exams.
 2. Learners may not change their allocated seat or exam room during the exams. (Marks will be deducted if this infringement occurs).
 3. Doctor’s letters must be handed in at Room 20 (Mrs. du Preez) during the exams.
 4. No cellphones, smart watches, electronic devices, caps, pencil cases (unless transparent), pencil boxes, reading glass cases, calculator covers or notes may be in a learner’s possession during the duration of an exam.
 5. No school bags are allowed in exam rooms. Therefor the school does not accept any responsibility for any valuables disappearing from school bags placed outside classes.
 6. Learners will not be allowed to borrow anything from another learner during the exams. (Make sure that you have all necessary equipment when writing your exams).
 7. Learners are required to be quiet at all times during the exams.
  • Exam papers will only be handed out when learners in the exam room are quiet.
  • No learners may leave the exam room before the allocated time has expired, even though he/she has finished writing.
  • Under no circumstances may learners talk to each other while they have answer sheets in their possession.
 8. Dishonesty of any nature is an offence which can lead to a learner being awarded zero for that particular paper and subsequently this may lead to expulsion.
 9. No cell phones and MP3 Players are allowed in the exam rooms. Cell phones being used or seen during exams will be dealt with in the same manner as dishonesty.
 10. Learners must be seated in the examination room at least 20 minutes prior to an exam.
 11. All learners that attend school during an exam must be dressed in full school uniform. Learners dressed in ordinary clothes will not be allowed on the school premises.

Slaagvereistes

 1. Graad 8 En 9Minstens 50% vir Huistaal en 40% vir Eerste Addisionele Taal / At least 50% for Home Language and 40% for First Additional Language;
  • Minstens 40% vir Wiskunde / At least 40% for Mathematics;
  • Minstins 40% vir enige drie oorblywende vakke / At least 40% for any three remaining subjects;
  • Minstens 30% vir enige twee oorblywende vakke / At least 30% for any two remaining subjects;
  • ‘n Leerder kan vir een vak (Wiskunde en Tale uitgesluit) onder 30% hê en steeds slag / A learner may obtain below 30% (excluding Languages and Mathematics) of one subject and can still pass.

  Graad 10 Tot 12

  • 40% in Huistaal behaal / 40% in Home Language;
  • 40% in enige ander twee vakke behaal / 40% in any two remaining subjects;
  • ‘n leerder mag nie vir meer as een vak minder as 30% behaal nie / a learner may not obtain below 30% in more than one subject.

Hoekom Marais Viljoen?

Leaders in Comprehensive Education

Hoërskool Marais Viljoen rus op drie pilare:
Akademie, Sport en Kultuur.

Al drie aktiwiteite is vir ons ewe belangrik en word ook so hanteer.

Daarom voel ons dat elke leerder, onafhanklik van sy/haar talente, by ons gelukkig sal wees. Ondersteuning van ons sport- en kultuurspanne, is vir ons net so belangrik soos prestasie.

Cornerstones

Academics

Sport

Culture

MV+ Community

School History