Economic Sciences / Ekonomiese wetenskap

Ekonomiese Wetenskappe

Economic Sciences

Departementshoof / Head of Department: Mnr. P. Els
Departementshoof / Head of Department: Business Studies, Accounting and EMS: Mrs. H. Kotzè

Rekeningkunde

Accounting

Entrance Requirements

Accounting cannot be taken as an eighth subject.

Benaderingswyse

Rekeningkunde word praktykgerig aangebied en konsentreer daarop om leerders met praktiese vaardighede toe te rus om hulle beroepsgereed te maak. Leerders ontwikkel karaktereienskappe soos deeglikheid, akkuraatheid, netheid en redenasievermoë.

Syllabus

Accounting entails the collection, recording and analysis of financial data, in order to make financial decisions. There is a balance between theory and practice to ensure that a learner can either enter the job market or study further.  It also focus on ethical behaviour transparency and responsibility within a business.  Financial and management accounting form part of the syllabus.

Vakaktiwiteite

Deelname aan Rekeningkunde Olimpiade.

Career Possibilities

This is important for anyone from the housewife who has to work with a budget to an auditor. Each citizen should be able to manage his/her own finances.

Formele Assessering sluit die volgende in:

  • Verslag
  • Projek
  • Gevallestudie
  • Toetse
  • Eksamens

Ekonomie

Economics

Head of Department: Mr. P. Els
Personeel: Y. Brits; A. Last

Publications such as “Finweek”, “Business24”, newspaper reports, etc. are used to stay up to date with developments in the world’s economy. Active learner participation is spontaneous, because they are made aware of the impact of economic events on our everyday lives.

Toelatingsvereistes

Geen.

Approach

Each one of us forms part of the economy. Economics, therefore, is a dynamic subject which aims to link money, wealth, capital, income, expenses, buying, selling, profit, etc. to man’s attempt to satisfy his unlimited needs with limited resources.

Sillabusinhoud

Die studieveld van Ekonomie is: behoeftes, produksie, verbruik en besparing; die rol van geld, markte en prysvorming; die ontstaan en ontwikkeling van die SA-ekonomie, geld en markte; die rol van huishoudings, sake-ondernemings, die owerheid en die buiteland; die ekonomiese kringloop, sakesiklusse en die arbeidsmag, asook mikro- en makro-ekonomie.

Activities

Practical assignments which enable learners to develop problem solving skills, creative thinking and critical thinking. IT enables them to keep in touch with trending economical and work environment issues.

Beroepsmoontlikhede

Ekonoom, onderwyser, effektemakelaar, bankier, bedryfsekonoom, personeelbestuurder, sakebestuur, staatsaanklaer, entrepreneur, toerismebestuur, statistikus. Navrae: Die Departementshoof Ekonomiese en Bestuurswetenskappe.

Besigheidstudies

Business Studies

Practical assignments which enable learners to develop problem solving skills, creative thinking and critical thinking.  IT enables them to keep in touch with trending economical and work environment issues.

 

Toelatingsvereistes

Geen.

Approach

After each lesson, learners are given the opportunity to complete practice-related tasks. Different methods of assessment are used. Case studies form a crucial part of analysing the work and covers real life business scenarios.

Sillabusinhoud

Besigheidstudies behels die ontwikkeling van kennis en vaardighede, houdings en waardes wat noodsaaklik is vir deelname aan die formele en informele sektore van die ekonomie. Die leerders word in staat gestel om kennis toe te pas deur besigheidsgeleenthede te ondersoek en om bestuursvaardighede te ontwikkel om dit in die praktyk te kan toepas. ‘n Breё kennis van wetgewing wat oral in die praktyk gebruik word, word opgedoen. Bv. Nasionale kredietwet, Basiese Diensvoorwaardes en Arbeidswetgewing. 

Diè dinamiese vak sal leerlinge help om ‘n bydrae te lewer tot Suid-Afrika se opwindende sake – wêreld.

Activities

Practical assignments which enable learners to develop problem solving skills, creative thinking and critical thinking. IT enables them to keep in touch with trending economical and work environment issues.

Formal Assessment

Includes a task, presentation, assignment, 4 tests and exams

Subject activity

Learners have the opportunity to participate in Business Studies Olimpiade.