Select Page

Grade 10 Homework / Graad 10 Huiswerk

March – April 2020 | Maart – April 2020

Afrikaans

First Additional Language | Eerste Addisionele Taal

Afrikaans

Home Language | Huistaal

English

First Additional Language | Eerste Addisionele Taal

English

Home Language | Huistaal

Business Studies | Besigheidstudies

CAT | Rekenaartoepassingstegnologie

Economics | Economie

Physics | Fisiese Wetenskap

Geography | Geografie

Agricultural Technology | Landbou Tegnologie

Life Sciences | Lewenswetenskappe

Accounting | Rekeningkunde

Religious Studies | Godsdienstige Studies

Technical Maths | Tegniese Wiskunde

Technical Sciences | Tegniese Wetenskap

Tourism | Toerisme

Maths Lit | Wiskunde Geletterdheid

Maths | Wiskunde

Electrical Tech | Elektriese Teg

Mechanical Tech | Meganiese Teg

Hoekom Marais Viljoen?

Leaders in Comprehensive Education

Hoërskool Marais Viljoen rus op drie pilare:
Akademie, Sport en Kultuur.

Al drie aktiwiteite is vir ons ewe belangrik en word ook so hanteer.

Daarom voel ons dat elke leerder, onafhanklik van sy/haar talente, by ons gelukkig sal wees. Ondersteuning van ons sport- en kultuurspanne, is vir ons net so belangrik soos prestasie.

Cornerstones

Academics

Sport

Culture

MV+ Community

School History