MV Plus Community / MV Plus Gemeenskap

Buitengewone aktiwiteite by Marais Viljoen.

#mvakademie

Makro

Mondi – Mpact

Ondersteun die Mondi Herwinning Projek / Fondsinsamelingsprojek

Ons versoek ouers om al hul koerante, tydskrifte, kantoorpapier, skoolboeke (plastiekomhulsel moet verwyder word), telefoongidse, graanbokse, tandepasta en bruin bokse wat plat is, skool toe te bring en in die Oranje Mondihouer te plaas.

Die houer is by die boonste hek (langs die huis op ons gronde). Geen hondekos of sementpakkies, papier wat met plastiek oorgetrek is, plastieksakke, plastiekbottels, lekkergoedpapier of simba pakkies word aanvaar nie. Hoe meer papier ons kry, hoe meer geld kan ons verdien.

Support the Mondi Recycling Project / Fundraising Project

We request parents to remove all their newspapers, magazines, office paper, school books (plastic casing), telephone boxes, grain boxes, toothpaste and brown boxes that are flattened, brought to school and placed in the Orange Mondihouer.

The container is at the top gate (next to the house on our grounds). No dog food or cement packages, plastic coated paper, plastic bags, plastic bottles, candy or simba packages are accepted. The more paper we get, the more money we can earn.

MySchool Card

About MySchool MyVillage MyPlanet

The MySchool MyVillage MyPlanet fundraising programme is one of South Africa’s biggest community programmes. We raise funds for schools, charities and environmental organisations through a card system that allows supporters to raise funds for their beneficiary (school or charity) every time they shop at our partner stores. Partners make a contribution, on behalf of the supporter/cardholder, towards the beneficiary they have selected.

The system allows cardholders to make a difference to a worthy cause without it costing them a cent! The MySchool MyVillage MyPlanet programme raises more than R4 million per month for the schools, charities, animal welfare and environmental organisations it supports.

How does it work?

MySchool MyVillage MyPlanet, South Africa’s biggest community-based fundraising programme, raises over R4 million every month for schools, charities and animal welfare organisations. Every time you swipe your card at any of our partners they make a donation on your behalf to the school or cause you choose at no cost to you!

Four great reasons to become MySchool MyVillage MyPlanet supporter

 1. Raise funds for a cause that is close to your heart, without it costing you a cent.
 2. Over 1500 partner stores where you can use your card to raise funds.
 3. You benefit too: get instant savings of at least 10% on over 1000 items with Woolworths WRewards.
 4. You have the power to choose: select up to three schools and/or charities.

Oor MySchool MyVillage MyPlanet

Die MySchool MyVillage MyPlanet fondsinsamelingsprogram is een van Suid-Afrika se grootste gemeenskapsprogramme. Ons skenk fondse vir skole, liefdadigheidsorganisasies en omgewingsorganisasies deur middel van ‘n kaartstelsel wat ondersteuners in staat stel om fondse in te samel vir hul begunstigde (skool of liefdadigheid) elke keer as hulle by ons vennootwinkels koop. Vennote lewer ‘n bydrae namens die ondersteuner / kaarthouer na die begunstigde wat hulle gekies het.

Die stelsel stel kaarthouers in staat om ‘n verskil te maak tot ‘n waardige saak sonder dat dit ‘n sent kos. Die MySchool MyVillage MyPlanet-program verhoog meer as R4 miljoen per maand vir die skole, liefdadigheidsorganisasies, dierewelsyns en omgewingsorganisasies wat dit ondersteun.

Hoe werk dit?

MySchool MyVillage MyPlanet, Suid-Afrika se grootste gemeenskapsgebaseerde fondsinsamelingsprogram, verhoog elke maand meer as R4 miljoen vir skole, liefdadigheidsorganisasies en welsynsorganisasies. Elke keer as jy jou kaart by enige van ons vennote uitvee, maak hulle ‘n skenking namens u aan die skool of omdat u gratis aan u gekies het!

Vier goeie redes om MySchool MyVillage MyPlanet-ondersteuner te word

 1. Raak fondse op vir ‘n saak wat naby jou hart is, sonder dat dit jou ‘n sent kos.
 2. Meer as 1500 vennote winkels waar jy jou kaart kan gebruik om fondse in te samel.
 3. Jy het ook voordeel: kry onmiddellike besparings van minstens 10% op meer as 1000 items met Woolworths WRewards.
 4. Jy het die mag om te kies: kies tot drie skole en / of liefdadigheid.

Rotary Youth Exchange / Rotary Jeuguitruil

Each year, local Rotary districts and clubs worldwide arrange thousands of international Youth Exchanges for high-school-aged students.

Marais Viljoen High School is proud to be associated with this amazing programme to expand our youth’s horizons. For more information on the programme, visit the Rotary Youth Exchange: District D9400 website on www.youthexchange.co.za.

Contact Gerhard and Evanthia Stocker if you are interested in becoming part of the Youth Exchange Programme:

 • (W) (+27) 011-824-2271
 • (H) (+27) 011-827-4438
 • (F) (+27) 086-630-0101
 • (C) (+27) 082-499-8818
 • stocker@axxess.co.za

Marais Viljoen will be receiving, Peter-Simeon, an Exchange Student from the Czech Republic in July 2017 for 12 months.

In 2018, two of Marais Viljoen’s pupils will be going on a 12-month Exchange. Isabel Venter will be going to Denmark while Johan Venter will be going to Brazil.

Elke jaar reël plaaslike Rotary distrikte en klubs duisende internasionale jeuguitruilings vir hoërskoolleerlinge.

Hoërskool Marais Viljoen is trots om met hierdie wonderlike program geassosieer te word om ons jeughorisonte uit te brei. Vir meer inligting oor die program, besoek die Rotary Youth Exchange: Distrik D9400 webwerf by www.youthexchange.co.za.

Kontak Gerhard en Evanthia Stocker as u belangstel om deel te wees van die Jeuguitruilprogram:

 • (W) (+27) 011-824-2271
 • (H) (+27) 011-827-4438
 • (F) (+27) 086-630-0101
 • (C) (+27) 082-499-8818
 • stocker@axxess.co.za

Marais Viljoen ontvang vir 12 maande, Peter-Simeon, ‘n uitruilstudent uit Tsjeggië in Julie 2017.

In 2018 gaan twee van Marais Viljoen se leerlinge op ‘n 12 maande-uitruil gaan. Isabel Venter gaan na Denemarke terwyl Johan Venter na Brasilië gaan

Caring in action / Omgee in aksie

Caring in Action is ‘n klub wat in 2003 deur Hoërskool Marais Viljoen gestig is. Die klub beywer hulle om liefdadigheidswerk/funksies te doen en te reel. Ons doel is om ‘n verskil in ons onmiddelike omgewing te maak.

Projekte wat reeds sedert 2003 onderneem is, sluit in:

 • Maria Klopper Kinderhuis Kersboom.
 • Paasfeesbesoek by Maria Klopper Kinderhuis.
 • Besoek UCPA (United Cerebral Palsy assosiasion of South Africa) met ‘n finansiële bydrae.
 • Home of Hope, Maria Klopper Kinderhuis en Caritas Home is na ons skool genooi vir ‘n Kersboom.
 • Paaseiers en kaartjies van hoop is in Alberton se hospitale uitgedeel.
 • Kinderhuise is na die kinderteater in Johannesburg genooi.
 • Behoeftige leerders in die gemeenskap is van tasse en skryfbehoeftes voorsien.
 • TLC Ministries is van kersgeskenke en ‘n finansi♪7le bydrae voorsien.
 • Alberton Tuiste vir bejaardes is met Blessing Blankets, kersgeskenke en eetgoed besoek.
 • “Butterfly Change for Children” is met tweedehandse klere en skryfbehoeftes voorsien.
 • Stepping Stone Hospice is met finansiële bydraes en geskenkbewyse aan hul werknemers ondersteun.

Ons skool se behoeftige leerders word op die volgende terreine ondersteun:

 • Daaglikse toebroodjies gedurende pouses
 • Skryfbehoeftes en boeke
 • Kospakkies by huise waar daar kosnood is.
 • Kamp- en toerkostes
 • Skoolklere
 • Matriekafskeidkostes van grad 12 leerders

Ons sal enige skenkings en ondersteuning opreg waardeer!

Ons bankbesonderede is soos volg:
ABSA Bank, Alberton
Rekeningnommer: 210 510 990
Taknommer: 632 005
Verwysing: CIA

Enige navrae of voorstelle kan aan Elanza de Villiers gerig word by 011 907 9013 of per epos by elanzav@maraisviljoen.co.za

Projects undertaken since 2003 include:

 • Maria Klopper Children’s Home Christmas Tree.
 • Easter Celebrations at Maria Klopper Children’s Home.
 • Visit to UCPA (United cerebral Palsy Association of South Africa) with a financial sponsor.
 • Home of hope, Caritas Home and Maria Klopper Children’s Home were invited to our school for a Christmas tree.
 • Easter eggs and cards of encouragement were handed out at Alberton Hospitals.
 • Children’s Homes were invited to the theatre of Johannesburg.
 • Needy children in the community were provided with stationary and school bags.
 • TLC Ministries were sponsored with Christmas Gifts and a financial sponsor.
 • “Alberton Tuiste vir Bejaardes” were spoilt with blessing Blankets, Christmas Gifts and eats.
 • “Butterfly change for children” received second-hand clothing and stationary.
 • Stepping Stone Hospice received a financial sponsor and gift vouchers for their workers.

Our school’s own needy learners are supported in the following ways:

 • Daily food parcels during break
 • Stationary packs and books
 • Food parcels delivered to houses
 • Costs for camps and tours are paid
 • School uniform
 • Support for the grade 12 learners for the Matric Dance

All donations are extremely welcome!

Our banking details are:
ABSA Bank, Alberton
Account Number: 210 510 990
Branch number: 632 005
Reference: CIA

For any suggestions or queries, contact Elanza de Villiers at 011 907 9013 or via email at elanzav@maraisviljoen.co.za

“Caring in Action” is a club started in 2003 by Marais Viljoen. The primary purpose of the club is charity work/functions in our immediate vicinity.