MV Plus Community / MV Plus Gemeenskap

Buitengewone aktiwiteite by Marais Viljoen.

#mvakademie

MySchool Card

About MySchool MyVillage MyPlanet

The MySchool MyVillage MyPlanet fundraising programme is one of South Africa’s biggest community programmes. We raise funds for schools, charities and environmental organisations through a card system that allows supporters to raise funds for their beneficiary (school or charity) every time they shop at our partner stores. Partners make a contribution, on behalf of the supporter/cardholder, towards the beneficiary they have selected.

The system allows cardholders to make a difference to a worthy cause without it costing them a cent! The MySchool MyVillage MyPlanet programme raises more than R4 million per month for the schools, charities, animal welfare and environmental organisations it supports.

How does it work?

MySchool MyVillage MyPlanet, South Africa’s biggest community-based fundraising programme, raises over R4 million every month for schools, charities and animal welfare organisations. Every time you swipe your card at any of our partners they make a donation on your behalf to the school or cause you choose at no cost to you!

Four great reasons to become MySchool MyVillage MyPlanet supporter

  1. Raise funds for a cause that is close to your heart, without it costing you a cent.
  2. Over 1500 partner stores where you can use your card to raise funds.
  3. You benefit too: get instant savings of at least 10% on over 1000 items with Woolworths WRewards.
  4. You have the power to choose: select up to three schools and/or charities.

Oor MySchool MyVillage MyPlanet

Die MySchool MyVillage MyPlanet fondsinsamelingsprogram is een van Suid-Afrika se grootste gemeenskapsprogramme. Ons skenk fondse vir skole, liefdadigheidsorganisasies en omgewingsorganisasies deur middel van ‘n kaartstelsel wat ondersteuners in staat stel om fondse in te samel vir hul begunstigde (skool of liefdadigheid) elke keer as hulle by ons vennootwinkels koop. Vennote lewer ‘n bydrae namens die ondersteuner / kaarthouer na die begunstigde wat hulle gekies het.

Die stelsel stel kaarthouers in staat om ‘n verskil te maak tot ‘n waardige saak sonder dat dit ‘n sent kos. Die MySchool MyVillage MyPlanet-program verhoog meer as R4 miljoen per maand vir die skole, liefdadigheidsorganisasies, dierewelsyns en omgewingsorganisasies wat dit ondersteun.

Hoe werk dit?

MySchool MyVillage MyPlanet, Suid-Afrika se grootste gemeenskapsgebaseerde fondsinsamelingsprogram, verhoog elke maand meer as R4 miljoen vir skole, liefdadigheidsorganisasies en welsynsorganisasies. Elke keer as jy jou kaart by enige van ons vennote uitvee, maak hulle ‘n skenking namens u aan die skool of omdat u gratis aan u gekies het!

Vier goeie redes om MySchool MyVillage MyPlanet-ondersteuner te word

  1. Raak fondse op vir ‘n saak wat naby jou hart is, sonder dat dit jou ‘n sent kos.
  2. Meer as 1500 vennote winkels waar jy jou kaart kan gebruik om fondse in te samel.
  3. Jy het ook voordeel: kry onmiddellike besparings van minstens 10% op meer as 1000 items met Woolworths WRewards.
  4. Jy het die mag om te kies: kies tot drie skole en / of liefdadigheid.